การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-12.30น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
– คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์
– คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
– คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS
– คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …
2. รายงานความก้าวหน้า โครงการ Innovation Hubs เพื่อมุ่งสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศ
3. โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “University, the driver of Thailand 4.0”
4. ขอสมัครเข้าเป็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
5. ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์ เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ. 2560
6. การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีสมาคม ทปอ. และ ทปอ.
7. การขออนุโลมยกเว้นค่าบริหารจัดการสิทธิของโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
8. (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในการประชุม มีการมอบนโยบายด้านการอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร และ พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2560 โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุฬานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล และ การบรรยายพิเศษเรื่อง “CODE: ไขรหัสลับอนาคตอุตสาหกรรมไทย” โดย คุณเอริกา เมษินทรีย์