การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2