โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0[:en]Innovation Hubs Project for Creating Innovation-Based National Economy under Thailand 4.0 Policy

Agriculture & Food

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

Aging Society

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

  • ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
  • Email: innohubageing@gmail.com

Smart City

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

Bioenergy

เอกสาร

ประกาศ

 ผู้ประสานงาน

Creative Economy

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

  • ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
  • Email: ce_ohec@hotmail.com

Agriculture & Food

Document

Announcement

Contact Person

Aging Society

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

  • ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
  • Email: innohubageing@gmail.com

Smart City

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

Bioenergy

เอกสาร

ประกาศ

 ผู้ประสานงาน

Creative Econom

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

  • ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
  • Email: ce_ohec@hotmail.com