การประชุมหารือ The UK National Academies

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการ ทปอ. และคณะ ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือ The UK National Academies ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา