พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่”

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่” ระหว่าง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุม Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแนวคิดการทำงานร่วมกันจาก 2 หน่วยงานในครั้งนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความว่า “….ถ้าทำโครงการอะไรที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ก็สามารถจะสร้างความเจริญให้กับเขตที่ใหญ่ขึ้นได้ เขตที่ใหญ่ ลงท้ายก็จะแผ่ทั่วประเทศได้ แต่เพื่อการนี้จะต้องมีความร่วมมืออย่างดี ระหว่างทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ และนักปกครอง” ซึ่งการลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นการดำเนินการที่ตรงตามพระราชดำริอย่างแท้จริง อันเป็นแนวทางการทำงานหลักของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งสร้างพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไปในการร่วมกันขับเคลื่อนแผนการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ด้วยพื้นฐานแนวคิดของการเชื่อมโยงภารกิจ และพื้นที่ (Function-Area Approach) เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ