โครงการชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)

โครงการชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กำหนดการ

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 09.15 น. พิธีเปิด และชี้แจงหลักการและแนวคิดสำคัญในการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล – อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ – ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

09.15 – 11.15 น. บรรยาย : ขั้นตอนและระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ – รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม – ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา – รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.15 – 12.00 น. คำถาม – คำตอบ จากผู้เข้าร่วมประชุม