ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. ประจำปี 2562

การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. ประจำปี 2562    มีดังต่อไปนี้”โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย”  4. ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 5. OBE สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร