การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น.
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมประชุม 8 แห่ง ได้แก่- มหาวิทยาลัยสยาม- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์- มหาวิยาลัยพายัพ- มหาวิทยาลัยรังสิต- มหาวิทยาลัยศรีปทุม- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/ประธานสออ.ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในเวลาต่อมาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารกระทรวง อว. และอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และการแถลงข่าวระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในช่วงสุดท้าย โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS66 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS66 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร ผู้ช่วยปฏิบัติงานการจัดการทดสอบ TCAS66ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสออ. ประเทศไทยใคร่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมอย่างดียิ่ง