การประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2566

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานการจัดการทดสอบข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 และการพิจารณาเกณฑ์เทียบวุฒิหลักสูตร นานาชาติ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเรื่อง CUPT Next Research Direction 2023–2024 13 หมุดหมาย สู่การพลิกโฉมประเทศไทย ผลักดันโจทย์สำคัญของประเทศ, เครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางราง และเครือข่ายวิจัยด้านอาหาร, รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา โดยเสนอให้ประเด็นสุขภาวะของนิสิต นักศึกษา เป็นประเด็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกันในการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2566, รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการกฎหมาย, เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network, Thailand, SUN Thailand) และคณะกรรมการฝ่ายแผนงาน, การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานในกรรมการ โครงสร้าง ทปอ., การเสนอเพื่อพิจารณาตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รวมทั้งรายงานการประชุมการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างบริษัท Fujian Foxit Software Development จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไอซีทีโกเวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย