home
home-0
home-1
home
previous arrow
next arrow

” สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
และดำรงอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย “

Prof. Pongruk Sribanditmongkol, M.D., Ph.D.

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ประชุมอธิการบดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดต่อประสานงาน
ที่อยู่ในขอบข่ายความสนใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมในข้อตกลง

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 13

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

0-2126-5111

contacts@cupt.net

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

Mytcas.com