การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18B อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2