การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา