พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการร่วมลงนาม