การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ