โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”[:en]โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”

โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุโกสล กรุงเทพฯ โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุโกสล กรุงเทพฯ