การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 3/2565

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 3/2565 โดยได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา รวมถึงมีการบรรยายพิเศษด้านต่างๆ ได้แก่ SDG สุขภาวะนิสิต และนวัตกรรม รวมถึงการเยี่ยมชมศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกลุ่มผู้นำและบุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา

📍 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

📍 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📍 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ดังนี้ – สำหรับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. https://forms.gle/bjy7TFTAaYfXtLy8A

– สำหรับผู้เข้าร่วมจากสถาบันสมาชิก ทปอ. https://forms.gle/CmpVFdvJnkS7wuGx7