โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / ประกาศ / โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

 • ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 • Email: innohubageing@gmail.com

เอกสาร

ประกาศ

ผู้ประสานงาน

 • ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
 • Email: ce_ohec@hotmail.com

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400