การประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564

          การประชุมทางวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “The Future of Higher Education”  โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้

          1. Curriculum Transformation โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย                           ศรีนครินทรวิโรฒ

          2. Pedagogy Transformation โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     พระจอมเกล้าธนบุรี

          3. Research Transformation  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          4. Management & Governance Transformation โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยี               พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          5. SDGs & Universities ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัย                           เกษตรศาสตร์

           ทั้งนี้ ทปอ. ยังได้มีการจัดการแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะ การสร้างความปลอดภัย การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 4 เครือข่าย