สรุปการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิต นักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 “

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิตนักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา การจัดแสดงผลงานหรือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษาซึ่งจะเป็นผลผลิตของ สถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน และร่วมกันขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศชาติตามนโยบายการบริหารงานของ ทปอ.ปี พ.ศ. 2566-2567โดยในการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษา KU Smart Student Competencies ,Routine to Research สู่นวัตกรรมงานพัฒนานิสิต นักศึกษา เป็นต้น รวมทั้งการแสดงผลงานด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในรูปแบบโปสเตอร์ และ บทความ กว่า 80 เรื่อง โดยการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 การพัฒนาการบริการ และรูปแบบกิจกรรมนิสิตนักศึกษายุค Next normal กลุ่ม 2 การพัฒนางานด้านสุขภาวะนิสิตนักศึกษา กลุ่ม 3 Best Practices ผลงานองค์กรนิสิตนักศึกษาและชมรมกิจกรรมรวมไปถึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษาในหัวข้อ ความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนสร้างจิตสำนึกสู่ความยั่งยืน และการสำรวจกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 80 ปี ”เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวนมากกว่า 500 คน