การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก (ECB1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา พร้อมกับผู้นำนิสิตนักศึกษาจาก 51 สถาบัน จำนวนมากกว่า 220 ท่าน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ หัวข้อ “การบ่มเพาะผู้นำเยาวชนไทยเป็น Youth Soft Power” โดย ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “CMU Student’s DNA Development” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัย (Case Study) อาทิ แลกเปลี่ยนการดูแลและการบริการนิสิตพิเศษ DNA CMU Student และการส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการในสถาบันการศึกษาด้วยวิธีการที่น่าสนใจ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร นิสิตและนักศึกษา จากทุกสถาบันในหัวข้อ “Smart Campus Life” รวมไปถึงกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่มือง (เทศกาลสงรานต์) ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาอีกด้วยในช่วงบ่ายมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช เป็นประธานในการประชุมฯ และมีรองอธิการบดีจากสถาบันสมาชิก ทปอ. จำนวนกว่า 30 สถาบัน เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญในการประชุมจะเป็นการรับทราบนโยบายการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา และคณะกรรมการฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาวะนิสิตนักศึกษา จึงได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานด้านกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ และคณะทำงานด้านสุขภาวะนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อน กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน และพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาวะนิสิตนักศึกษา รวมไปถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานิสิต นักศึกษาด้านสุขภาวะ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้จัดการประชุมสัญจรฯ ครั้งต่อไป ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์