General meeting
 /  General meeting
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประเด็นสำคัญเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563), ผลการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งรายงานกิจกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม Read more
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นการส่งข้อมูลงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับสำนักงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย ประธานคณะกรรมการแผนและกลยุทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้เชิญผู้บรรยายจากสำนักงบประมาณ ได้แก่ นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/256 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม B และ C อาคารสถานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read more
การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Aspens room ชั้น 2 The Gardens of Dinsor Read more
การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : ผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 - 3 และผลการรับสมัครรอบที่ 4 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read more
การประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562

การประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ประธานคณะทำงานเกณฑ์เทียบวุฒิ ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 Read more
The 6th/2017 General meeting of the Council of University Presidents of Thailand and the Association.

The 6th/2017 General meeting of the Council of University Presidents of Thailand and the Association.

General meeting
The 6th/2017 General meeting of the Council of University Presidents of Thailand and the Association. Date: Sunday 17th December 2017 Time: 8.00 AM – 12.30 PM. Venue: Jira Boomark Meeting Room, 3rd Fl. Sayamboromrajakumari Building, National Institute of Development Administration (NIDA).   Prof. Dr. Suchatchavee Suwansawas, chairperson of CUPT, led the general meeting in which Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400