General meeting
 /  General meeting
การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020  หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 20.30 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวเปิดการแถลงข่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกล่าวเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ Innovation Hubs ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมจากโมเดล Thailand 4.0 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการผลักดันของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประชารัฐ Read more
การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สภาวิศวกร และสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดการพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดเวทีเสวนา ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการเสวนาแบ่งออกเป็น 3 เวที ดังนี้ เวทีที่ 1 ถกปัญหาและวิกฤตฝุ่น โดย - ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกรและอดีตกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมอย่างดียิ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหารผู้แทนทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ Read more
การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับทราบการวางแผน และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประเด็นสำคัญเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563), ผลการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งรายงานกิจกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม Read more
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นการส่งข้อมูลงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับสำนักงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย ประธานคณะกรรมการแผนและกลยุทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้เชิญผู้บรรยายจากสำนักงบประมาณ ได้แก่ นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/256 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม B และ C อาคารสถานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read more
การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400